Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia rzeczowego lub finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „INTUICJA”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bosej 15, na potrzeby dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego EMEDEA.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000055870, NIP: 779 243 12 96, Regon 361535684.
Jesteśmy organizacją non profit, wspierającą Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy EMEDEA w Poznaniu.

Powstaliśmy z misją pomocy dzieciom, działając w trzech podstawowych obszarach:

A. Rewalidacja i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi na etapie przedszkolnym i szkolnym uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak:
zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wcześniactwo, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby
o podłożu genetycznym i inne.

B. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od pierwszych tygodni życia, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:
• wcześniactwa
• zaburzeń genetycznych i metabolicznych
• wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
• uszkodzeń narządu zmysłu
• zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
• uszkodzeń aparatu ruchowego
• złożonej wielorakiej niepełnosprawności i obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
• zaburzeń emocjonalno – społecznych
• innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, np. autyzm wczesnodziecięcy.

C. Badania i diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, tj. dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona. Kompleksowe badania i diagnozy oparte o obserwację i testy psychologiczne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych realizujemy bezpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

OREW Emedea jest bezpłatną, niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od pierwszych tygodni życia do 25 lat. W ramach prowadzonych zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych zespół OREWu prowadzi zarówno zajęcia indywidualne – są to zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopadagogiem i fizjoterapeutą – jak i zajęcia grupowe: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, kulinarne, kynoterapię, zajęcia w sali integracji sensorycznej oraz zajęcia polisensoryczne, dostosowane do możliwości dziecka.

W zamian możemy zaoferować Państwu:
– certyfikat z podziękowaniem
– wpis na stronę internetową http://www.orew.emedea.pl/ w zakładce „Przyjaciele”
– post z podziękowaniem na profilu Facebook
– polecanie usług Państwa lub firmy
– podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości organizowanej prze nas
– możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Nasz przyjaciel” w trakcie trwania imprez okolicznościowych organizowanych lub współorganizowanych przez nas
– informację w mediach lokalnych

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji oraz wsparcia naszego ośrodka.

W przypadku woli wsparcia naszej inicjatywy podajemy nr rachunku bankowego:
BZ WBK 04 1090 1463 0000 0001 3066 8077

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Ośrodka OREW EMEDEA.

Dyrektor Ośrodka
Mirosława Maślak