Przeznaczona dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie placówki.

Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu oraz w sposób uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.