Poznań dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2018/UE

 

Nazwa Programu Operacyjnego:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Poddziałania:

8.1.1. Edukacja przedszkolna

 

Tytuł projektu:

Nowe Miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu

 

Numer projektu:

RPWP .08.01.01-30-0152/17-00

 

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zostało zamieszczone na stronie Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczego EMEDEA www.orew.emedea.pl w zakładce Realizowane Projekty UE

 

I.DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o. (OREW EMEDEA) NIP 779-240-18-75

Tel. 61 222 00 04 e-mail: orewemedea@emedea.pl Strona www: www.orew.emedea.pl

Odbiorca : Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA Intuicja Filia w Luboniu, ul. Jana III Sobieskiego 97A, Luboń

 

 1. DANE OSOBY DO KONTAKTU:

W zakresie technicznym i organizacyjno-formalnym: Przemysław Kuropatwa tel. 61 222 00 04 e-mail: administracja@emedea.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. Dostawa i montaż Pionizatora elektrycznego przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-4 lat składający się z ramy, siedziska, 4 kół, zagłówka, tapicerki, pasów stabilizujących miednicę, kamizelki, pelot piersiowych, pelot biodrowych, pasów odwodzących uda, platform stóp, pasków do stóp oraz elektrycznej regulacji kąta w zakresach od 00 do 900 z pilotem i ładowarką
 2. Dostawa i montaż Dynamicznego chodzika rehabilitacyjnego (Kid Walk) umożliwiającego dziecku w wieku 3-4 lat chodzenie bez pomocy innych oraz wsparcie i wypracowanie naturalnego wzorca chodu, stabilizując jednocześnie miednicę jak i tułów.
 3. Dostawa i montaż fotelika-siedziska rehabilitacyjnego do wstępnej pionizacji- przeznaczonego dla dzieci ze znacznymi deficytami w obrębie narządu ruchu, które mają znaczne trudności z przyjęciem pozycji siedzącej w wieku od 2 do 5 lat. Posiadający oparcie z regulacją wysokości, z wyścieleniem, możliwością odwodzenia nóg, podparciem lędźwiowym, z wyścieleniem oraz równoległym adapterem skorupy siedziska.
 4. Dostawa i montaż Fotelika pneumatycznego rehabilitacyjnego do wstępnej pionizacji dzieci – przeznaczonego dla dzieci z mniejszymi deficytami w obrębie narządu ruchu, przeznaczony do bardziej aktywnych zadań. Umożliwia zmianę pozycji i wysokości w zależności od potrzeb.

 

Wykonawca ujmie w swojej ofercie wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zadania wraz kosztem transportu przedmiotu zamówienia do placówki Zamawiającego przy ul. Jana III Sobieskiego 97A, Luboń, jego montażem i wdrożeniem pracowników do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV: 33193000-9

Pełna nazwa: Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 1. Opis wymagań
 1. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i wykonania.
 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

 

 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 30.08.2018r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

 

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta może być przesłana:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : Administracja@emedea.pl

– za pośrednictwem poczty na adres : Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15, 60-125 Poznań z adnotacją na kopercie „Zapytanie ofertowe” lub

– dostarczona osobiście do sekretariatu Zamawiającego pok. Nr 1 : Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15, 60-125 Poznań

 

VII. Termin wniesienia ofert upływa w dniu:10 sierpnia 2018 rokudo godz. 15.00

 

VIII. Termin związania ofertą: 20 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Warunki formalne oferty

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

– Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie techniczne do wykonania zlecenia

– Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oferta powinna składać się z:

– podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

Podpisanie załączników, oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych załączonych dokumentów.

 

 1. WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, e. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byłymi członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, f. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

 1. KRYTERIA WYBORU: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:

Cena – 100% wagi (maksymalnie 100 punktów ) wg wzoru

P cena – (Cn/Cb)*100 gdzie:

Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN)

Cb= cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

XIII. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

– Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

– Oferta zostanie odrzucona, jeśli: · jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; · jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; · jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

 • jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach),

– Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. – Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

– Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XIV. WYNIK POSTĘPOWANIA

– Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.

– Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

– Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż te zaoferowane w złożonych ofertach.

– Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których oferowana wartość wynagrodzenia przekracza wartość przyjętą w budżecie projektu.

 1. FORMA WYNAGRODZENIA ORAZ PŁATNOŚCI
 2. Wynagrodzenie zostaje uregulowane w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
 3. Termin płatności: · 50 % ceny w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży i otrzymania faktury przez Zamawiającego, · 50 % ceny w przeciągu 3 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

XVI. ZMIANA UMOWY

Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności niż określone w Rozdziale XI pkt 2, za obopólną zgodą, i zamieścić te warunki w umowie kupna-sprzedaży.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania w przypadku gdy:

 1. a) Nie wpłynie żadna ważna oferta od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
 2. b) Cena najkorzystniejszej przekroczy wartość, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. c) Postpowanie jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia,
 4. d) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Wykonawca zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W powyżej wskazanych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia.

W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

 

Załączniki do zapytania ofertowego DO POBRANIA:

 1. załącznik nr 1 wzór odp na zapytanie

 2. załącznik nr 2 oświadczenie

 3. załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań

WYNIK POSTĘPOWANIA

Poznań, dnia 11 sierpnia 2018 r.

 

 

Numer i nazwa Poddziałania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Tytuł projektu: Nowe Miejsca przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci z autyzmem w filii OREW EMEDEA w Luboniu

Numer projektu: RPWP .08.01.01-30-0152/17-00

Numer sprawy:  1/08/2018/UE

 

 

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Wykonawcy w postępowaniu na:

 

 1. Dostawę i montaż Pionizatora elektrycznego
 2. Dostawę i montaż Dynamicznego chodzika rehabilitacyjnego (Kid Walk)
 3. Dostawę i montaż fotelika-siedziska rehabilitacyjnego do wstępnej pionizacji-
 4. Dostawę montaż Fotelika pneumatycznego rehabilitacyjnego.

.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy EMEDEA Sp. z o.o. (OREW EMEDEA) NIP 779-240-18-75

Odbiorca : Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA Intuicja Filia w Luboniu, ul. Jana III Sobieskiego 97A, Luboń

 

 

Za najkorzystniejszą w/w postępowaniu uznana została oferta firmy Otto Bock Polska Sp. z o.o.   ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, NIP: 972-08-16-993, która spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymała największą łączną ilość punktów w zakresie wskazanych kryteriów oceny ofert, z ceną:

– Pionizator elektryczny – 8000,00 zł (osiem tysięcy 00/100);

– Fotelik-siedzisko rehabilitacyjne – 13.825,02 zł (trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 02/100);

– Fotelik pneumatyczny rehabilitacyjny – 8.725,14 zł (osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 14/100);

– Dynamiczny chodzik rehabilitacyjny (Kid Walk) – 14014,00 zł (czternaście tysięcy 14 złotych 00/100)

 

RAZEM: 44 564,16 złotych (czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złotych 16/100)

 

Dziękujemy za złożenie ofert.