Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogogiczna “Emedea”

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Emedea” prowadzi działania w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dzieci i młodzieży oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Formy działania:
- wykonywanie testów psychologicznych
- indywidualna pomoc psychologiczna
- indywidualna pomoc logopedyczna
- inne formy oddziaływań terapeutycznych

Informujemy, że w naszej placówce przeprowadzamy diagnozę dojrzałości i gotowości szkolnej, której celem jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka.

 

Zgodnie z zapisem art.16 ust 2, 4 i 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.) zarówno decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły jak i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 tej samej ustawy.

 

Nasza Poradnia posiada uprawnienia do opiniowania w powyższym zakresie, stąd poniżej zamieszczamy zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

WPIS DO EWIDENCJI