Przeznaczona dla osób, które posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych, a których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu oraz w sposób uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Orzeczenie to wydawane jest przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Jednocześnie zgodnie z § 5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.09.2017 r. indywidualne zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone również w naszej placówce.