Warunki przyjęcia Dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które powinno określać stopień niepełnosprawności intelektualnej (od lekkiej poprzez umiarkowaną i znaczną ze sprzężeniem do głębokiej). Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi, uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi, jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, choroby o podłożu…

ETAP PRZEDSZKOLNY

Organizując etapy szkolne, OREW EMEDEA POZNAŃ działa w oparciu o Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 39 i 949). Celem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną – w tym z niepełnosprawnością intelektualną – wszechstronnej opieki rehabilitacyjnej oraz rozwoju edukacyjnego, dopasowanego do indywidualnych możliwości…

ETAPY SZKOLNE

Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA – INTUICJA Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA INTUICJA działa w oparciu o Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 (Dz.U. z 2017 r., poz. 39 i 949) Celem przedszkola jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wszechstronnej opieki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Ma ona im umożliwić rozwój umiejętności przygotowujących do uczestnictwa w życiu społecznym, w miarę ich…

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALISTYCZNE

Terapia Domowa wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Jest przeznaczona dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenie to wydawane jest przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. w OREW „EMEDEA”, na podstawie…

TERAPIA DOMOWA

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR) objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej (od 0 do 7 roku życia). W programie WWR mogą uczestniczyć dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu: – wcześniactwa – zaburzeń genetycznych i metabolicznych – wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego – uszkodzeń narządu zmysłu – zaburzeń…

WWR

Pedagogika Nauczyciel-terapeuta tworzy Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET) i ustala metody pracy, biorąc pod uwagę diagnozę funkcjonalną dziecka oraz zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiodącymi metodami w naszej placówce są: – terapia behawioralna – metoda PECS – stymulacja polisensoryczna wg pór roku (“poranny krąg”) – Metoda Dobrego Startu, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i…

METODY PRACY

NASI PRZYJACIELE