WczesnymWspomaganiemRozwoju (WWR) objętesądzieciodchwiliwykrycianiepełnosprawności do momenturozpoczęcianaukiszkolnej (od 0 do 7 rokużycia).

W programie WWR mogąuczestniczyćdzieci, którychrozwójprzebieganieprawidłowo z powodu:

– wcześniactwa

– zaburzeńgenetycznychimetabolicznych

– wadwrodzonychiuszkodzeńcentralnegoukładunerwowego

– uszkodzeńnarząduzmysłu

– zaburzeńfunkcjonalnychaparatuartykulacyjnego

– uszkodzeńaparaturuchowego

– złożonejwielorakiejniepełnosprawności

– obniżonegonapięciamięśniowego w osiciała

– zaburzeńemocjonalno – społecznych, np. wprzebieguautyzmuwczesnodziecięcego

– innychprzyczynmającychwpływnaprawidłowyrozwójpsychoruchowydziecka

Oddziaływaniami WWR objęcisątakżerodziceiopiekunowiedzieci.

Warunkiprzyjęcia

 

Dzieciprzyjmowanesąnazajęcia z zakresu WWR napodstawieopinii o WczesnymWspomaganiuRozwoju, wydawanejprzezPublicznąPoradnięPsychologiczno – Pedagogiczną.

Rodzicepowinnizwrócićsię z wnioskiem o wydanietakiejopinii do stosownejporadni, jakrównież – jeżelizajdzie taka potrzeba – dostarczyć do poradnizaświadczenieodlekarza o potrzebiewczesnegowspomaganiarozwoju.

Zajęcia w ramach WWR sąbezpłatne,

obejmują od 4 do 8 spotkań w miesiącu.

Celeimetodypracy WWR

 

Wczesnewykrycietrudności w rozwojupsychoruchowymzapobiegapóźniejszymdeficytomprzedszkolno-szkolnym.Głównymcelemzajęć z wczesnegowspomaganiarozwoju jest pomocdziecku w pełnymwykorzystaniujegopotencjałurozwojowegoorazpoprawyjakościżycia, a takżezapewnienie mu dobregodzieciństwaodchwilinarodzin. Zajęciaobejmująsferępsychoruchową, motorykędużąimotorykęmałą, skupiająsięnarozwojufunkcjipoznawczychorazkomunikacyjnychdziecka.

Wczesnewykrycietrudności w rozwojupsychoruchowymzapobiegapóźniejszymdeficytomprzedszkolno-szkolnym.

Na podstawiediagnozypotrzebimożliwościdzieckaorazwywiadu z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutycznyWWR (IPET – WWR).Podczastrapiikładziemydużynacisknawspółpracę z rodzicami; otrzymująoniinstruktaż, porady, a takżewsparcie w zakresiewłasnegopostępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicamioceniamyiwzbogacamy program o inneelementy.

W terapii WWR wykorzystujemymetodytakie, jak:

– IntegracjaSensoryczna

– DynamicznaOrteza DUNAG 02

– Metoda NDT – Bobath

– MasażShantala

– PołączonaTerapiaLogopedyczno – Pedagogiczno – Psychologiczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *