Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR) objęte są dzieci odchwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia naukiszkolnej (od 0 do 7 roku życia).

W programie WWR mogą uczestniczyć dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:

- wcześniactwa

- zaburzeń genetycznych i metabolicznych

- wad wrodzonych iuszkodzeń centralnego układu nerwowego

- uszkodzeń narządu zmysłu

- zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego

- uszkodzeń aparatu ruchowego

- złożonej wielorakiej niepełnosprawności

- obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała

- zaburzeń emocjonalno – społecznych, np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego

- innych przyczyn mających wpływ naprawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka

Oddziaływaniami WWR objęci są także rodzice i opiekunowie dzieci.

Warunki przyjęcia

 

Dzieci przyjmowane są na zajęcia z zakresu WWR na podstawie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, wydawanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodzice powinni zwrócić się z wnioskiem o wydanie takiej opinii do stosownej poradni, jak również - jeżeli zajdzie taka potrzeba - dostarczyć do poradni zaświadczenie od lekarza o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne,

obejmują od 4 do 8 spotkań w miesiącu.

 

Formularz zgłoszeniowy:

Cele i metody pracy WWR

 

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym. Głównym celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia, a także zapewnienie mu dobrego dzieciństwa od chwili narodzin. Zajęcia obejmują sferę psychoruchową, motorykę dużą i motorykę małą, skupiają się na rozwoju funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych dziecka.

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym.

Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiadu z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny WWR (IPET – WWR). Podczas terapii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami; otrzymują oni instruktaż, porady, a także wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicami oceniamy i wzbogacamy program o inne elementy.

W terapii WWR wykorzystujemy metody takie, jak:

- Integracja Sensoryczna

- Dynamiczna Orteza DUNAG 02

- Metoda NDT – Bobath

- Masaż Shantala

- Połączona Terapia Logopedyczno – Pedagogiczno – Psychologiczna