Proces diagnostyczny jest wieloetapowy i czasochłonny, składa się z 5 spotkań:

  1. Spotkanie I – czas trwania od 1,5 do 2 h, spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z jednym z diagnostów. Ma na celu zebranie szczegółowego wywiadu. W przypadku dysponowania przez rodziców materiałem filmowym z czasu wolnego i zabawy w środowisku domowym dziecka – przegląd materiałów.
  2. Spotkanie II – czas trwania od 1h do 1,5 h, dwóch certyfikowanych z diagnozy narzędziem ADOS 2 specjalistów przeprowadza właściwe badanie. Z badania nagrywany jest film stanowiący materiał do analizy.
  3. Spotkanie III - czas trwania ok. 1h 15min. – badanie psychiatryczne dziecka przez psychiatrę dziecięcego, wywiad lekarski z rodzicem.
  4. Spotkanie IV – czas trwania ok. 1h – omówienie wyników przez wszystkie osoby biorące udział w badaniu, postawienie diagnozy.
  5. Spotkanie V – czas trwania ok. 1h – spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, przekazanie diagnozy zespołu. Omówienie wyników diagnozy, informacja o dostępnych metodach wsparcia dziecka i rodziny, zaproponowanie planu terapeutycznego oraz udzielenie wskazówek co do możliwych from wsparcia.

 

Kliknij link, aby skontaktować się z Nami.  Tel. do Poradni +48 612 220 004

 

Więcej o ADOS-2

Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy.  Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

Zastosowanie: ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych.