Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „Intuicja”, z siedzibą przy ul. Bosej 15 Poznaniu, rozpoczęło swoją działalność w maju 2015 roku, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000558701, z nadanym numer statystycznym REGON 36153568400000, oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 7792431296.
Celem Stowarzyszenia jest :
a) Rehabilitacja i rewalidacja dzieci dotkniętych dysfunkcjami neurorozwjowymi;
b) Działalność o charakterze informacyjnym, dydaktycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, leczniczym i rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi i ich rodzin;
c) Wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
d) Organizowanie czasowej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
e) Udzielanie wsparcia w edukacji i wychowaniu dzieci z dysfunkcjami neurorozwojwymi.
Stowarzyszenie powstało z misją pomocy dzieciom, działając w trzech podstawowych obszarach:
A. Rewalidacja i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi na etapie przedszkolnym i szkolnym uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wcześniactwo, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.

B. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od pierwszych tygodni życia, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:

• wcześniactwa
• zaburzeń genetycznych i metabolicznych
• wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
• uszkodzeń narządu zmysłu
• zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
• uszkodzeń aparatu ruchowego
• złożonej wielorakiej niepełnosprawności i obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
• zaburzeń emocjonalno – społecznych
• innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, np. autyzm wczesnodziecięcy.

C. Badania i diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, tj. dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona. Kompleksowe badania i diagnozy oparte o obserwację i testy psychologiczne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych realizujemy bezpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Władze Stowarzyszenia :
Prezes: Dr Mirosława Gałęcka

Sekretarz: R.pr. Karolina Felerowicz

Komisja rewizyjna: Mirosława Maślak, Anna Kuropatwa

KONTAKT
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „Intuicja”
ul. Bosa 15, 60-125 Poznań
Tel. 61 222 00 04
www.stowarzyszenieintuicja.pl
stowarzyszenieintuicja@emedea.pl
WPŁATY
BZ WBK 04 1090 1463 0000 0001 3066 8077

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *