PrzedszkoleSpecjalne “Intuicja” EMEDEA POZNAŃ

Przedszkolespecjalne“INTUCIJA” EMEDEA POZNAŃ działa w oparciu o PrawoOświatowe z dnia 14.12.2016 (Dz.U. z 2017 r., poz. 39 i 949)

Celemprzedszkola jest zapewnieniedzieciom z orzeczeniem o kształceniuspecjalnymwszechstronnejopiekirehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Ma onaimumożliwićrozwójumiejętnościprzygotowujących do uczestnictwa w życiuspołecznym, w miaręichindywidualnychmożliwości, jakrównieżpoprawęogólnegostanuzdrowiaorazjakościżycia. Dużynaciskkładziemynainterdyscyplinarnośćpodejmowanychdziałańiprowadzonychterapii.

Programyindywidualneigrupoweobejmują:
– usprawnianieruchowe
– naukęsamoobsługi
– komunikacjęwerbalnąipozawerbalną
– wielozmysłowepoznawanieświata
– kształtowanieumiejętnościspołecznych
– edukacjęzgodnie z podstawąprogramową

Rodzinadzieckaotrzymuje w przedszkolukompleksowąpomoc wzakresiezarównometodterapii, rehabilitacji, wyboruodpowiedniegosprzęturehabilitacyjnego, jakiwsparciapsychologicznego.

Przedszkolewspółpracuje zNiepublicznąPoradniąPsychologiczno-Pedagogiczną EMEDEA, którasłużypomocądzieciomiichrodzicom; możnatuocenićaktualnypoziomfunkcjonowaniadziecka.

Specjalistyczne testy ibadaniasłużą m.in.:
– określeniugotowościszkolnejdziecka
– diagnozierozwojuintelektualnego: test Leitera, test Wechslera, IDS,IDS-P
– formułowaniuzaleceń do pracy z dzieckiem
– konsultacjompsychologicznym
– konsultacjomspecjalistycznym

Warunkiprzyjęcia

Dzieciprzyjmowanesą do przedszkolanapodstawieorzeczenia o potrzebiekształceniaspecjalnego, którepowinnozawieraćinformację o stopniuniepełnosprawnościintelektualnej.

Do PrzedszkolaSpecjalnegoprzyjmowanesądzieci z dysfunkcjamineurorozwojowymiuwarunkowanymitakimijednostkamichorobowymijak: zaburzeniazespektrumautyzmu, FAS, zespółDowna, dziecięceporażeniemózgowe, choroby o podłożumetabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożugenetycznymiinne.

Podopiecznirealizują w Ośrodkuetapprzedszkolny, a następniestopniowowchodzą w kolejneetapyedukacyjne (szkolne).

Zajęcia

Podczaswszystkichzajęćrealizowana jest podstawaprogramowadostosowana do możliwościipotrzebkażdegodziecka.
Zajęciaodbywająsięzarównoindywidualniejaki w grupach.
Czastrwaniazajęćedukacyjnychwynosi5 godzindziennie, co jest zgodne z obowiązującymiprzepisami.
Ponadtozapewniamydzieciomopiekę w trybiezajęćświetlicowych.

Personel

Personelprzedszkolastanowiąwysokowykwalifikowanispecjaliści z dziedzintakich,jak: pedagogikaspecjalna, pedagogikaprzedszkolnaiwczesnoszkolna,terapiazajęciowa, psychologia, neurologopedia, fizjoterapia. Naszedziałaniawspierajątakżetyflopedagog, surdopedagogorazinni,niezbędnispecjaliści.

Poza zajęciamizespecjalistami z zakresuedukacjiirewalidacji,terapiauzupełniana jest zajęciami z kynoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, kulinoterapiiizajęciamiintegracyjnymi z PublicznymPrzedszkolem nr 8 w Poznaniu.Nasipodopiecznimogątakżeuczestniczyć w lekcjachkatechezy.

Zajęciaedukacyjnedostosowanesą do możliwościdziecka. Wtymcelu- w oparciu o diagnozęfunkcjonalną, wywiad z rodzicamiorazorzeczenie o kształceniuspecjalnym – tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

Pedagogika

Nauczyciel-terapeuta,biorąc pod uwagę IPET,ustalametodypracy, jakimisąm.in.:
– stymulacjapolisensorycznawgpórroku (“porannykrąg”)
– MetodaDobregoStartu, któraprzygotowujedzieci do naukiczytaniaipisania
– naukapoprzezzabawę, podczasktórejdzieckopoznajenp. schematciała

Ważnymelementemedukacjisązajęciaprzeprowadzanepozaprzedszkolem, któreuspołeczniajądzieci (poruszaniesię w ruchuulicznym, robieniezakupów, zachowywaniesię w miejscachpublicznychnp. w tramwajuitp.).Ogromneznaczeniemajązajęcia z muzykoterapii, którerozwijają u dzieciinwencjętwórczą, redukująnapięciapsychiczne, poprawiająekspresjęemocjonalnąipsychoruchową.

Logopedia

Logopedia jest bardzoważnymelementemkomunikacji.Terapia jest budowanapod kątemwskazań z IPETu (stanowirealizacjęorzeczenia o potrzebiekształceniaspecjalnego).Zajęciasązindywidualizowane.Ważnymelementemterapii jest konstruowanieksiążkikomunikacyjnejwykorzystującejmetodykomunikacjialternatywnejiwspomagającej.

Psychologia

Psycholog w naszymprzedszkolutworzyindywidualnezajęciaterapeutyczneoraztowarzyszydzieciom w każdejsytuacjidniacodziennego (w zajęciachkulinarnych, dogoterapii, muzykoterapii, zajęciachplastycznychitd.).

Fizjoterapia

Nieodzownymelementemstymulacjidzieci w naszymprzedszkolusązajęcia z fizjoterapii.Zajęciaprowadząfizjoterapeuci o specjalności NDT Bobath, terapeutaIntegracjiSensorycznej, specjalista w zakresiewykorzystaniaortezydynamicznej DUNAG 02, MasażuShantalaorazspecjaliściterapiiWeronikiSherborne;tworząonizindywidualizowaneterapiewgIPETuorazzajęciazintegrowane z innymispecjalistami.

Rekrutacjado Przedszkolatrwacałyrok
kontakt: 61 222 00 04
OrewEmedea Sp. z o.o.
ul. Bosa 15
Poznań 60-125
e-mail: orewemedea@emedea.pl
tel.61-222-00-04
tel. kom. 530-233-599

Zapraszamyodponiedziałku do piątku,
wgodzinach od 8.00 do 16.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *