Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA - INTUICJA

Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne EMEDEA INTUICJA działa w oparciu o Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 (Dz.U. z 2017 r., poz. 39 i 949)

Celem przedszkola jest zapewnienie dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym wszechstronnej opieki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Ma ona im umożliwić rozwój umiejętności przygotowujących do uczestnictwa w życiu społecznym, w miarę ich indywidualnych możliwości, jak również poprawę ogólnego stanu zdrowia oraz jakości życia. Duży nacisk kładziemy na interdyscyplinarność podejmowanych działań i prowadzonych terapii.

Programy indywidualne i grupowe obejmują:

- usprawnianie ruchowe

- naukę samoobsługi

- komunikację werbalną i pozawerbalną

- wielozmysłowe poznawanie świata

- kształtowanie umiejętności społecznych

- edukację zgodnie z podstawą programową

Rodzina dziecka otrzymuje w przedszkolu kompleksową pomoc w zakresie zarówno metod terapii, rehabilitacji, wyboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, jak i wsparcia psychologicznego.

Przedszkole współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną EMEDEA, która służy pomocą dzieciom i ich rodzicom; można tu ocenić aktualny poziom funkcjonowania dziecka.

Specjalistyczne testy i badania służą m.in.:

- określeniu gotowości szkolnej dziecka

- diagnozie rozwoju intelektualnego: test Leitera, test Wechslera, IDS,IDS-P

- formułowaniu zaleceń do pracy z dzieckiem

- konsultacjom psychologicznym

- konsultacjom specjalistycznym

Warunki przyjęcia

 

Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które powinno zawierać informację o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i Autyzmu.

Do Przedszkola Specjalnego przyjmowane są dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.

 

Podopieczni realizują w Ośrodku etap przedszkolny, a następnie stopniowo wchodzą w kolejne etapy edukacyjne (szkolne).

Zajęcia

Podczas wszystkich zajęć realizowana jest podstawa programowa dostosowana do możliwości i potrzeb każdego dziecka.

Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi 5 godzin dziennie, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ponadto zapewniamy dzieciom opiekę w trybie zajęć świetlicowych.

Personel

Personel przedszkola stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedzin takich, jak: pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia zajęciowa, psychologia, neurologopedia, fizjoterapia. Nasze działania wspierają także tyflopedagog, surdopedagog oraz inni, niezbędni specjaliści.

Poza zajęciami ze specjalistami z zakresu edukacji i rewalidacji, terapia uzupełniana jest zajęciami z kynoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, kulinoterapii i zajęciami integracyjnymi z Publicznym Przedszkolem nr 8 w Poznaniu. Nasi podopieczni mogą także uczestniczyć w lekcjach katechezy.

Zajęcia edukacyjne dostosowane są do możliwości dziecka. W tym celu - w oparciu o diagnozę funkcjonalną, wywiad z rodzicami oraz orzeczenie o kształceniu specjalnym - tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

Pedagogika

Nauczyciel-terapeuta, biorąc pod uwagę IPET, ustala metody pracy, jakimi są m.in.:

- stymulacja polisensoryczna wg pór roku (“poranny krąg”)

- Metoda Dobrego Startu, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania

- nauka poprzez zabawę, podczas której dziecko poznaje np. schemat ciała

Ważnym elementem edukacji są zajęcia przeprowadzane poza przedszkolem, które uspołeczniają dzieci (poruszanie się w ruchu ulicznym, robienie zakupów, zachowywanie się w miejscach publicznych np. w tramwaju itp.). Ogromne znaczenie mają zajęcia z muzykoterapii, które rozwijają u dzieci inwencję twórczą, redukują napięcia psychiczne, poprawiają ekspresję emocjonalną i psychoruchową.

Logopedia

Logopedia jest bardzo ważnym elementem komunikacji. Terapia jest budowana pod kątem wskazań z IPETu (stanowi realizację orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Zajęcia są zindywidualizowane. Ważnym elementem terapii jest konstruowanie książki komunikacyjnej wykorzystującej metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Psychologia

Psycholog w naszym przedszkolu tworzy indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz towarzyszy dzieciom w każdej sytuacji dnia codziennego (w zajęciach kulinarnych, dogoterapii, muzykoterapii, zajęciach plastycznych itd.).

Fizjoterapia

Nieodzownym elementem stymulacji dzieci w naszym przedszkolu są zajęcia z fizjoterapii. Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci o specjalności NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista w zakresie wykorzystania ortezy dynamicznej DUNAG 02, Masażu Shantala oraz specjaliści terapii Weroniki Sherborne; tworzą oni zindywidualizowane terapie wg IPETu oraz zajęcia zintegrowane z innymi specjalistami.

Rekrutacja do Przedszkola trwa cały rok

kontakt: 61 222 00 04

Orew Emedea 

ul. Bosa 15

Poznań 60-125

e-mail: orewemedea@emedea.pl

tel. 61-222-00-04

tel. kom. 530-233-599

Zapraszamy od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 8.00 do 16.00.