Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogogiczna “Emedea”

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Emedea” prowadzi działania w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dzieci i młodzieży oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Formy działania:

- wykonywanie testów psychologicznych

- indywidualna pomoc psychologiczna

- indywidualna pomoc logopedyczna

- inne formy oddziaływań terapeutycznych

Informujemy, że w naszej placówce przeprowadzamy diagnozę dojrzałości i gotowości szkolnej, której celem jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka. 

Zgodnie z zapisem art. 16 ust 2, 4 i 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.) zarówno decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły jak i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 tej samej ustawy.

Nasza Poradnia posiada uprawnienia do opiniowania w powyższym zakresie, stąd poniżej zamieszczamy zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.