Warunki przyjęcia

Dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które powinno określać stopień niepełnosprawności intelektualnej (od lekkiej poprzez umiarkowaną i znaczną ze sprzężeniem do głębokiej).

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi, uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi, jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.

Niezbędne orzeczenia wydawane są przez Publiczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne.

Rekrutacja odbywa się przez cały rok edukacyjny. Liczba miejsc jest ograniczona.